/Files/images/nova/положення1.JPEG
І. Загальні положення

1.1. МАТВІЇСЬКА ФІЛІЯ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ПАРХОМІВ-

СЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДИТЯЧИЙ САДОК» ВОЛОДАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – філія) — це заклад освіти, що забезпечує потреби громадян на здобуття відповідної освіти, у структурі якого функціонують:

дошкільний підрозділ;

школа І ступеня — початкова школа (1 - 4 класи — термін навчання 4 роки);

школа ІІ ступеня — основна школа (5 - 9 класи — термін навчання 5 років).

Структура школи забезпечує рівний доступ до якісної освіти дітям молодшого шкільного віку, наступність та перспективність у наданні освітніх послуг у школах І та ІІ ступенів.

1.2. Адреса: вул. Кооперативна, 79, с. Матвіїха, Володарський район, Київська область, 09352. Телефон: (04569) 5-65-95.

1.3. Заснована філія на майні спільної власності територіальних громад Володарського району. Засновником філії є Володарська районна рада (далі – Засновник).

Засновник:

здійснює матеріально-технічне забезпечення;

надає необхідні будівельні споруди з обладнанням і матеріалами;

фінансує будівництво та ремонт приміщень, їх господарське обслуговування;

представляє інтереси філії в органах державної влади.

1.4. Філія створена шляхом реорганізації МАТВІЇСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» у МАТВІЇСЬКУ ФІЛІЮ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ПАРХОМІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДИТЯЧИЙ САДОК» ВОЛОДАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

1.5. Правонаступником МАТВІЇСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬ-НИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» є КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПАРХОМІВ- СЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДИТЯЧИЙ САДОК» ВОЛОДАРСЬКОЇ РАЙОН- НОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

1.6 Філія діє на підставі установчих документів (Статуту опорного навчального закладу, Положення про філію).

1.7. Філія здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законодавчих актів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Мiнiстрiв України, наказів Міністерства освіти і науки, інших центральних органів виконавчої влади, рішень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Положення про навчально-виховний комплекс, Положення про освітній округ (затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №777).

1.8. Філія несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

безпечні умови освітньої діяльності;

отримання державних стандартів освіти.

1.9. Головними завданнями філії є:

концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів, створення єдиної системи виховної роботи;

забезпечення здобуття громадянами відповідної освіти;

формування і розвиток творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості;

виховання громадянина України;

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

виховання в учнів та вихованців поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;

розвиток особистості учня та вихованця, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я учнів;

створення умов для оволодіння системою знань про природу, людину і суспільство.

1.10. Мова навчання у закладі – українська.

1.11. Медичне обслуговування учнів, дітей дошкільного віку та відповідні умови для його організації забезпечуються Засновником і здійснюються центральною районною лікарнею.

1.12. Організація харчування дітей дошкільного віку, учнів здійснюється відповідно до чинного законодавства.

1.13. Кількість дошкільних груп, класів у філії формується за погодженням з органом управління освітою на підставі нормативів їх наповнюваності, затверджених Міністерством освіти і науки України за погодженням з Мінфіном, відповідно до поданих заяв батьків або осіб, які їх замінюють, та санітарно-гігієнічних норм.

1.14. В разі, коли кількість учнів менша за визначену нормативами їх наповнюваності, у філії організовують заняття за індивідуальною формою навчання.

1.15. Індивідуальне, інклюзивне навчання у філії організовуються відповідно до положень про індивідуальне та інклюзивне навчання у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України.

II. Організація навчально-виховного процесу

2.1. Навчально-виховний процес у філії здійснюється відповідно до плану роботи, розробленого керівництвом опорного закладу.

2.2. Робочий навчальний план філії розробляється керівництвом опорного закладу на основі Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті початкової, базової освіти, наявного освітнього рівня та затверджується в установленому порядку. У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (тижневий) та режим роботи (річний).

2.3. Філія працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, й реалізує навчально-виховні завдання на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

2.4. Філія обирає форми, засоби і методи навчання та виховання у межах, визначених законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та даним Положенням.

2.5. Мережа класів формується в установленому порядку на підставі нормативів наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу. Індивідуальне навчання організовуються в порядку, визначеному Міністерством освіти і науки України.

2.6. Прийом учнів до філії здійснюється, як правило, відповідно до території обслуговування.

2.7. Зарахування учнів до філії здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора опорного закладу, що видається на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють, а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти. До першого класу зараховуються, як правило, діти з 6 (7) років. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу.

2.8. Переведення і випуск учнів визначається нормативними документами Міністерства освіти і науки України.

2.9. У філії за бажанням батьків та учнів, за погодження з директором опорного закладу, при наявності відповідної бази та фінансування для учнів 1-4 класів можуть створюватись групи продовженого дня. Зарахування та відрахування дітей здійснюється наказом директора опорного закладу.

2.10. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на семестри) та режим роботи філії встановлюються директором опорного закладу у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.

Розклад уроків філії складається відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог і затверджується директором опорного закладу за погодженням з відповідними службами.

2.11. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.13. У філії визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється за 12-бальною шкалою. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь та навичок.

2.14. Навчання у 4 класі завершується державною підсумковою атестацією. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель).

2.15. Результати семестрового, річного підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником.

2.16. В окремих випадках учні за станом здоров'я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України.

2.17. За відмінні успіхи в навчанні учні 2-4 класів можуть нагороджуватися Похвальним листом.

2.18. Під час літніх канікул у філії може створюватись пришкільний табір. Директор табору призначається з числа педагогів наказом директора опорного закладу.

III. Учасники навчально-виховного о процесу

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в філії є діти дошкільного віку, учні, завідувач філії, заступники завідувача, вихователі, педагогічні працівники, бібліотекар, інші спеціалісти, батьки, представники громадськості.

3.2. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права і обов'язки визначаються законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» іншими актами законодавства України, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, правилами внутрішнього розпорядку, Статутом опорного закладу та даним Положенням.

3.3. Учні філії мають право на:

доступність і безоплатність освіти;

вибір форми навчання, предметів варіативної частини навчального плану, позакласних занять, гуртків;

переатестацію з навчальних предметів;

безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

користуватися навчальною, матеріально-технічною, культурно-спортивною, побутовою та оздоровчою базою філії;

участь у різних видах навчальної, практичної діяльності, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

участь в роботі органів громадського самоврядування філії;

вільне вираження поглядів, переконань;

участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

3.4. Учні зобов'язані:

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом освіти;

підвищувати загальний культурний рівень;

дотримуватись вимог Положення про філію, правил внутрішнього розпорядку та Статуту опорного закладу;

бережливо ставитись до державного, громадського та особистого майна;

дотримуватись законодавства, моральних та етичних норм;

дотримуватись правил особистої гігієни;

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що незаборонені чинним законодавством.

3.5. Педагогічними працівниками можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати покладені на них професійні обов'язки.

Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних працівників філії здійснюється відповідним органом управління освітою за поданням директора опорного закладу. Призначення на посаду та звільнення з посади інших працівників філії здійснює директор опорного закладу. 

3.6. Педагогічні працівники мають право на:

захист професійної честі та гідності;

самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, нешкідливих для здоров'я учнів;

брати участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

брати участь в роботі методичних об'єднань, нарад, зборів опорного закладу та інших органів самоврядування закладу, заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;

підвищення кваліфікації і перепідготовки, позачергову атестацію;

проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

вносити пропозиції керівництву опорного закладу і органам управління освітою щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

3.7. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8. Педагогічні працівники зобов'язані:

забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, дотримуючись вимог Державного стандарту початкової та базової загальної середньої освіти;

сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

утверджувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципи загальнолюдської моралі;

виконувати правила внутрішнього розпорядку, дотримуватися Статуту опорного закладу та цього Положення;

брати участь у роботі педагогічної ради опорного закладу;

виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживання ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

виконувати накази директора опорного закладу, завідувача філії, органів управління освітою.

3.9. Обсяг навчального навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором опорного закладу і затверджується органом управління освітою.

3.10. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

3.11. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

3.12. Педагогічні працівники підлягають атестації відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

3.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку опорного закладу, це Положення, не виконують посадових обов'язків, або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи директором опорного закладу згідно із законодавством.

3.14. Права і обов'язки допоміжного та обслуговуючого персоналу регулюються трудовим законодавством, Статутом та правилами внутрішнього розпорядку опорного закладу, цим Положенням.

3.15. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право;

обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів самоврядування;

звертатися до органів управління освітою, директора опорного закладу, завідувача філії і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

брати участь в заходах, спрямованих на поліпшення навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази школи;

на захист законних інтересів своїх дітей в органах самоврядування опорного закладу та в відповідних державних органах.

3.16. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми початкової та базової загальної середньої освіти і зобов'язані:

забезпечувати умови для здобуття дитиною початкової та базової загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідних мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

виховувати в дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.17. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених законодавством, опорний заклад за клопотанням завідувача філії може порушувати питання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

3.18. Представники громадськості мають право:

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

сприяти покращенню матеріально-технічної бази.

3.19. Представники громадськості зобов'язані дотримуватися Статуту опорного закладу, Положення про філію, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя.

IV. Управління філією

4.1. Керівництво філією здійснюють завідувач філією та його заступник відповідно до законодавства, Статуту опорного закладу та Положення про філію. Завідувачем філії може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше як 3 роки.

4.2. Завідувач філії та його заступник призначаються і звільняються з посади згідно з чинним законодавством України та затвердженим Засновником Порядком призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів спільної власності територіальних громад Володарського району Київської області.

4.3. Завідувач філії:

здійснює керівництво педагогічним колективом філії, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

організовує навчально-виховний процес;

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів та програм, якість знань, умінь та навичок учнів;

відповідає за реалізацію Державного стандарту початкової та базової загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

забезпечує безпечну експлуатацію інженерно-технічних комунікацій, обладнання та вживання заходів з приведення їх у відповідність з діючими стандартами, правилами і нормами з охорони праці, своєчасно організовує огляди і ремонт приміщень освітнього закладу;

забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

створює умови для організації харчування і медичного обслуговування учнів.

V. Матеріально-технічна база

5.1. Матеріально-технічна база філії включає будівлі, споруди, землю, обладнання, комунікації, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена в інвентаризаційних відомостях опорного закладу.

5.2. Майно філії є спільною власністю територіальних громад Володарського району та закріплюється за філією на праві оперативного

управління.

5.3. Списання майна (крім малоцінного) проводиться директором опорного закладу за погодженням із Засновником.

5.4. Філія відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.6. Для забезпечення навчально-виховного процесу база філії складається із навчальних кабінетів, майстерні, а також спортивного залу, бібліотеки, їдальні тощо.

5.7. Філія має земельну ділянку, на якій розміщуються спортивний та ігровий майданчики, тощо.

VI. Фінансово-господарська діяльність

6.1. Фінансування філії здійснюється Засновником.

6.2. Бухгалтерський облік філії ведеться через централізовану бухгалтерію.

VII. Контроль за діяльністю філії

/Files/images/nova/положення21.JPEG/Files/images/nova/положення31.JPEG

Кiлькiсть переглядiв: 235

Коментарi