Щорічний звіт діяльності завідувача Матвіїської філії

КЗ «Пархомівський навчально-виховний комплекс

«ЗОШ І-ІІІ ступенів – д/с»

Володарської районної ради Київської області

за 2019-2020 н.р.

Шановні присутні.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 року №178 « Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» керівник закладу зобов’язаний щорічно звітувати перед педагогічним колективом та громадськістю про виконану роботу протягом навчального року п.95 «Положення про загальноосвітній навчальний заклад» затвердженого постановою КМУ від 27.08.2010 №778» .

Сьогодні я проінформую про підсумки роботи Матвіїської філії КЗ «Пархомівський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» за 2019-2020 навчальний рік.

Як завідувач філії даного навчального закладу у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася Положенням про Матвіїську філію Комунального закладу

«ПАРХОМІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДИТЯЧИЙ САДОК», здійснювала свою діяльність відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Державної програми «Освіта» (Україна XXI століття), Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», Концепцій нової української школи, національного виховання, дотримувались норм Конвенції про права дитини та впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти у першому та другому класі,прави­лами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками директора , законодавством Украї­ни, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Загальна інформація про школу

Матвіїська філія Комунальний заклад «Пархомівський навчально-виховний комплекс «Згальноосвітня школа І-IIІ сту­пенів – дитячий садок» є комунальною власністю Володарської районної ради Київської області. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти Володарської РДА, якому делеговані відповідні повноваження.

Будівля закладу прийнята в експлуатацію в 1987 р., земельна ділянка, на якій він розташований має площу 1,15 га.

Навчальний заклад працює в 1 зміну, за п’ятиденним навчальним тижнем.

Виконання ст.53 Конституції України, ст.35 Закону України «Про освіту», ст.6 Закону України «Про загальну середню освіту»

На виконання статті 35 Закону України «Про освіту», статті 6 ЗУ «Про загальну середню освіту», статті 19 ЗУ «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 року №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Держкомстату України від 06.11.2007 року №406 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження №77-РВЕ «Звіт про кількість дітей шкільного віку» було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного та дошкільного віку, які проживають у мікрорайоні закладу. Усі діти охоплені навчанням.

Стан і розвиток шкільної мережі.

У 2019/2020 навчальному році навчання завершили :

· 1-4-х – 2 класи (13 учнів), (3 учні здійснювали навчання за педагогічним патронажем);

· 5-9-х - 2 класи (11 учнів) , ( 8 учнів здійснювали навчання за педагогічним патронажем).

Мова навчання – українська.

Кадрове забезпечення.

Матвіїська філія повністю забезпечена кадрами.

Впродовж року педагогічний колектив навчального закладу продовжував працювати над впровадженням у навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій.

Всього в закладі працює 12 педагогічних працівників: основних – 9, сумісників – 3.

Мають вищу освіту 10 учителів (83 %), 2 учителі - н.вищу – ( 17 %).

За кваліфікаційними категоріями педагогічні працівники розподіляються наступним чином:

- «Вища кваліфікаційна категорія - 5 (42 %)

- «Спеціаліст І категорії» - 3 ( 25 %)

- «Спеціаліст ІІ категорії» - 2 ( 16,5 %)

- «Спеціаліст» - 2 ( 16,5 %)

3 вчителі (Гулик І.Р., Музика Л.І., Шаповалюк Г.Р.) нагороджені знаком «Відмінник освіти України», два педагоги (Гулик І.Р., Музика Л.І.) мають звання «вчитель-методист» і два педагоги (Шаповалюк Г.Р., Василен-

ко С.С.) - звання «старший вчитель».

Середнє навантаження педагогічних працівників становило 11,4 годин на тиждень в основній школі і 13,25 годин - у початковій.

Гордістю нашого закладу є і те, що вчитель початкових класів Музика Л.І. стала тренером усіх учителів району, котрі у 2019/2020 н.р. працюватимуть у першому класі і тих, хто буде навчати дітей у 1 класі по впровадженню Типових освітніх програм .

Дорадно також і те, що усі педагоги: Музика Л.І., Бевза Т.П., Гулик І.Р. пройшли навчання і отримали сертифікати для роботи за програмою НУШ.

Методична робота і освітня діяльність.

Освітня політика в закладі у 2019-2020 н.р. спрямовувалась на пізнавальну, наукову, аналітико – управлінську діяльність, психолого-діагностичну функцію освітнього процесу, на ефективність, дієвість і результативність внутрішньо - шкільної методичної роботи.

Структура організації методичної роботи забезпечувала підвищення рівня методичної підготовки педагогів, діагностико-теоретичне опрацювання методичної теми школи та реалізовувалась через колективні, групові та індивідуальні форми роботи: педагогічна рада; методична рада; предметні комісії вчителів; психолого-педагогічний семінар; нетрадиційні форми методичної роботи; методичні тижні; проведення заходів, спрямованих на вдосконалення освітнього процесу, підвищення загальноосвітнього рівня школярів; робота з обдарованими дітьми. У 2019-2020 навчальному році методична робота з педагогічними працівниками спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми закладу «Реалізація компетентнісного підходу до навчання в урочній та позаурочній діяльності». Протягом навчального року педагогічний колектив закладу працював над системністю проведення методичної роботи з метою підвищення своєї кваліфікації, удосконалення професійної майстерності, рівня компетентності, розвитку творчої діяльності, впровадження в практику нових інноваційних технологій, організації навчання та виховання дітей у новому освітньому просторі. З метою запобігання травматизму та підтримання порядку на перервах було складено та затверджено графік чергування в навчальному закладі вчителів, організовувалось чергування по школі учнів старших класів. Значну роль в організації шкільної методичної роботи відіграє також педагогічна рада, на засіданнях якої розглядалися питання: «Методичні рекомендації щодо вивчення навчальних предметів у 2019-2020н.р.», «Про організацію роботи з обдарованими учнями», «Урок – основна форма реалізації інноваційних технологій», «Мета і цілі оцінювання у сучасній школі», «НУШ – освітній простір для розвитку творчої активності учнів».

Відповідно до наказу по школі «Про організацію методичної роботи у 2019/2020 навчальному році» у опорному закладі діють методичні об’єднання вчителів .

Одним із напрямів в системі роботи є самоосвіта вчителя. Результати цієї роботи висвітлюються написанням творчих звітів, виступами на МО, проведенням відкритих уроків навчання на «Онлайн-курсах для вчителів початкової школи» (вч. Гулик І.Р., Бевза Т.П., Музика Л.І.), «Онлайн-курсах превентивної освіти «Вчимося жити разом» (вч. Гулик І.Р., Бевза Т.П., Музика Л.І.), «Онлайн-курсах для вчителів початкової школи. «Робота вчителя початкових класів із дітьми з особливими освітніми проблемами » (вч. Гулик І.Р., Музика Л.І.), «Онлайн-курсах для вчителів початкової школи. «Критичне мислення » (вч. Гулик І.Р., Музика Л.І.)

Позакласна робота в школі була націлена на формування основ громадянськості, розвитку духовної, моральної, художньої, естетичної, трудової та екологічної культури, прищеплення здорового способу життя. Класними керівниками проводились різні форми роботи:

- вікторини;

- родинні свята;

- виставки малюнків;

- конкурси;

- трудові операції;

- інтелектуальні ігри;

- уроки гарної поведінки;

- уроки здоров′я;

- колективні творчі справи;

- круглі столи;

- свята.

У школі працює учнівське самоврядування «Сонцеграй». Постійні комісії працюють у різних напрямках роботи, створюють навчальні проекти та презентації.

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази закладу освіти

За минулий навчальний рік Матвіїською філією отримано спонсорську допомогу і її раціонально використано :

- 11 580,00 грн. – спонсорська допомога батьків у вигляді продуктів для харчування учнів початкових класів;

- 16 344,00 -спонсорська допомога батьків у вигляді продуктів для харчування учнів старших класів;

Надано спонсорами товарів та послуг:

- новорічні подарунки і безкоштовний перегляд вистави для дітей (для 16 учнів - благодійний фонд «Фортеця»);

- новорічні подарунки дітям ( 31 подарунків. - ІП «ДОРФ» Ш.Еберлі);

- новорічні подарунки дітям ( 50 подарунків. - ФК ЛТД ген. Директор Каплун М.С.);

Залучення додаткових джерел фінансування закладу освіти та їх раціональне використання.

Для повноцінного функціонування було залучено додаткові джерела фінансування і їх раціональне використання:

- 500 грн – надання транспортних послуг по перевезенню дрів (Проценко В.М.);

- 1000 грн – надання транспортних послуг по перевезенню дрів (Гулик В.П.);

- 600 грн – допомога у ремонті парапетів вхідних сходів (Носуля О.В.)

У роботі нашого закладу важливе місце посідає питання охорони праці, що сприяло запобіганню нещасних випадків та профілактиці захворювань. Розроблено та виконуються норми техніки безпеки й охорони праці відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку». Розроблено посадові інструкції для працівників НВК. Всі обов′язки працівників щодо виконання Закону України «Про охорону праці» та дотримання техніки безпеки регламентуються наказами «Про організацію роботи з безпеки дорожнього руху», «Про організацію роботи з охорони праці», «Про затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку» та інші. Ведуться журнали інструктажів з охорони праці. Школа забезпечена 12 вогнегасниками і 1 пожежним щитом. Наявні плани евакуації на випадок пожежі. Всі працівники пройшли медичне обстеження і навчання з техніки безпеки та допущені до роботи з 01 вересня 2019 року.

Залучення педагогічної та батьківської громадськості

закладу освіти до управління його діяльністю; співпраця з ромадськими організаціями.

Педагогічна та батьківська громадськість приймають ативну участь у роботі та управлінні закладом освіти. Так батьківський комітет цілий навчальний рік організовував харчування учнів школи. Ведеться облік продуктів харчування. Робота комітету висвітлюється на сайті школи та ведуться записи у журналі батьківського комітету. Для кращого функціонування закладу постійними учасниками для прийняття рішень є сільський голова Шаповалюк О.О. та депутатський корпус, котрий постійно підтримує звернення до сесії, коли вирішуються питання фінансової пітримки.

Позакласна робота в школі була націлена на формування основ громадянськості, розвитку духовної, моральної, художньої, естетичної, трудової та екологічної культури, прищеплення здорового способу життя. Класними керівниками і класоводами проводились різні форми роботи:

- вікторини;

- родинні свята;

- виставки малюнків;

- конкурси;

- трудові операції;

- інтелектуальні ігри;

- уроки гарної поведінки;

- уроки здоров′я;

- колективні творчі справи;

- круглі столи;

- свята.

Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з

питань діяльності закладу освіти. Реагування керівника на

зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою

та піклувальною радою, батьками, представниками інших органів

громадського самоврядування.

За 2019-2020 н.р. до завідувача філії було 15 звернення громадян з питань діяльності навчального закладу, 7 звернень членів батьківського комітету, 3 звернень одоосібників та підприємців. На всі зауваження та пропозиції вчасно надана відповідь.

Є ряд недоліків, над якими потрібно працювати і адміністрації школи і педагогічному колективу:

- відтік учнів шкільного віку на навчання у Володарку;

- недостатня участь дітей у районних епатах шкільних олімпіад та конкурсів;

- мізерне залучення позабюджетних коштів;

- покращення роботи батьківського комітету та піклувальної ради.

Актуальною проблемою для школи є заміна віконних конструкцій по коридорах і у класах для збереження енергоресурсів закладу. Виготовлення документації на земельну ділянку що відведена для НВК, обстеження і паспортизація будівлі. Заміна підлоги у спортивному залі та ремонт стелі і стін. Заміна дерев’яних конструкцій країв даху і заміна запасних дверей. Встановлення пожежної сигналізації та обробка даху будівлі негорючими речовинами.

Завідувач філії Гулик І.Р.
Відділ освіти Володарської районної державної адміністрації

Матвіїська філія Комунального закладу

«Пархомівський навчально-виховний комплекс

«ЗОШ І-ІІІ ступенів – д/с»

Щорічний звіт діяльності завідувача Матвіїської філії

КЗ «Пархомівський навчально-виховний комплекс

«ЗОШ І-ІІІ ступенів – д/с»

Володарської районної ради Київської області

за 2018-2019 н.р.

Матвіїха-2019

 1. Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації освітнього процесу у закладі освіти:

Шановні присутні.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 року №178 « Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» керівник закладу зобов’язаний щорічно звітувати перед педагогічним колективом та громадськістю про виконану роботу протягом навчального року п.95 «Положення про загальноосвітній навчальний заклад» затвердженого постановою КМУ від 27.08.2010 №778» .

Сьогодні я проінформую про підсумки роботи Матвіїської філії КЗ «Пархомівський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» за 2018-2019 навчальний рік.

Як завідувач філії даного навчального закладу у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася Положенням про Матвіїську філію Комунального закладу

«ПАРХОМІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДИТЯЧИЙ САДОК», правилами внутрішнього розпорядку, посадовою інструкцією завідувача філії, законодавчими документами України та іншими нормативними актами, що регламентують роботу завідувача філії.

У 2018 – 2019 н.р. педагогічний колектив Матвіїської філії працював над проблемою «Реалізація компетентнісного підходу до навчання в урочній та позаурочній діяльності», керуючись Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Положенням про Матвіїську філію»та іншими правовими документами.

Відповідно до мети та завдань, діяльність школи здійснювалась за напрямками:

 • Забезпечення реалізації прав особистості на освіту;
 • Рівний доступ до якісної освіти;
 • Робота з педкадрами;
 • Робота з обдарованими дітьми;
 • Управління навчально-виховним процесом;
 • Охорона життя та здоров′я дітей, профілактика правопорушень;
 • Робота з батьками, громадськими організаціями;
 • Зміцнення матеріально-технічної бази.

2. Вжиті заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку

Завдяки спільним зусиллям педагогічного та працюючих закладу, батьків, допомоги депутатського корпусу Матвіїської сільської ради в навчальному закладі створено всі умови для функціонування закладу. Вжито заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-и річного віку, виданий наказ по НВК «Про організацію обліку дітей дошкільного віку».

Всі діти шкільного віку, котрі проживають на території Матвіїської сільської ради - навчаються у ЗНЗ, випускники НВК з 2015 року (останні 3 роки) всі отримують освіту у вищих навчальних закладах, професійно-технічних коледжах та загальноосвітніх закладах смт Володарка.

Вжито заходів до впровадження нових інноваційних технологій навчання . Вихователь ДНЗ Мартенюк І.А. працює за програмою «Дитина», «Впевнений старт» та парціальною програмою «Радість творчості».

У 2018/2019 н.р. відповідно до закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти учні першого класу нашого закладу працювали за програмою НУШ під авторством Р.Шияна. Весь педагогічний колектив постійно працює над вдосконаленням різних форм позаурочної роботи: організація екскурсій та поїздок для всебічного розвитку особистості школяра, для ознайомлення з культурною спадщиною Батьківщини, для виховання справжнього патріота нашої країни.

Одним із напрямів в системі роботи є самоосвіта вчителя. Результати цієї роботи висвітлюються написанням творчих звітів, виступами на МО, проведенням відкритих уроків навчання на «Онлайн-курсах для вчителів початкової школи» (вч. Гулик І.Р., Бевза Т.П., Музика Л.І., Король Л.В.), «Онлайн-курсах превентивної освіти «Вчимося жити разом» (вч. Гулик І.Р., Бевза Т.П., Музика Л.І., Король Л.В.), «Онлайн-курсах для вчителів початкової школи. «Робота вчителя початкових класів із дітьми з особливими освітніми проблемами » (вч. Гулик І.Р., Музика Л.І.), «Онлайн-курсах для вчителів початкової школи. «Критичне мислення » (вч. Гулик І.Р., Музика Л.І., Король Л.В.).

Позакласна робота в школі була націлена на формування основ громадянськості, розвитку духовної, моральної, художньої, естетичної, трудової та екологічної культури, прищеплення здорового способу життя. Класними керівниками і класоводами проводились різні форми роботи:

- вікторини;

- родинні свята;

- виставки малюнків;

- конкурси;

- трудові операції;

- інтелектуальні ігри;

- уроки гарної поведінки;

- уроки здоров′я;

- колективні творчі справи;

- круглі столи;

- свята.

У школі працює учнівське самоврядування «Сонцеграй». Постійні комісії працюють у різних напрямках роботи, створюють навчальні проекти та презентації.

3. Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази закладу освіти

За минулий навчальний рік Матвіїською філією отримано спонсорську допомогу і її раціонально використано :

- 12482 грн – отримано роздаткових матеріалів і предметів для 1 класу НУШ ;

- 6528 грн – принтер-сканер для 1 класу за програмою НУШ;

- 7 000 грн – виділені кошти Матвіїською сільсьою радою (закуплено у 1 клас телевізор) ;

- 4 000 грн – закуплено Матвіїсько сільською радою вікно на 2 поверх школи;

- 19 012,00 грн. – спонсорська допомога батьків у вигляді продуктів для харчування учнів початкових класів;

- 31 947,00 -спонсорська допомога батьків у вигляді продуктів для харчування учнів старших класів;

- 7 655,00 грн – спонсорська допомога батьків у вигляді продуктів для харчування вихованців дитячого садка.

Надано спонсорами товарів та послуг:

- новорічні подарунки і безкоштовний перегляд вистави для дітей (для 20 учнів - благодійний фонд «Фортеця»);

- новорічні подарунки дітям ( 49 подарунків. - ІП «ДОРФ» Ш.Еберлі);

- новорічні подарунки дітям ( 49 подарунків. - ФК ЛТД ген. Директор Каплун М.С.);

4. Залучення додаткових джерел фінансування закладу освіти та їх раціональне використання.

Для повноцінного функціонування було залучено додаткові джерела фінансування і їх раціональне використання:

- 500 грн – надання транспортних послуг по перевезенню дрів (Шаповалюк О.О.);

- 1000 грн – надання транспортних послуг по перевезенню дрів (Гулик В.П.);

- 300 грн – робота електрозварювальника у підвалі по ремонту труб (Гулик В.П.);

- 1 мішок муки – спонсорська допомога для організації харчування (Шаповалюк О.О.)

- 4550 грн – закупівля 3 пари колосників у котельню;

- 450 грн –кошти на запасні частини до газонокосилки;

- 300 грн – кошти на ремонт газонокосилки;

- 300 грн – кошти на придбання кабелів, розетки та вимикача у шкільну їдальню.

5. Вжиті заходи щодо забезпечення закладу освіти

кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх

розстановки.

Навчальний процес у закладі забезпечують 12 педагогічних працівників .

З них:

1 педагог – вихователь ДНЗ;

2 педагоги працює за сумісництвом.

Мають вищу освіту 10 учителів (83 %), 2 учителі - н.вищу – ( 17 %).

За кваліфікаційними категоріями педагогічні працівники розподіляються наступним чином:

- «Вища кваліфікаційна категорія - 5 (42 %)

- «Спеціаліст І категорії» - 3 ( 25 %)

- «Спеціаліст ІІ категорії» - 2 ( 16,5 %)

- «Спеціаліст» - 2 ( 16,5 %)

3 вчителі (Гулик І.Р., Музика Л.І., Шаповалюк Г.Р.) нагороджені знаком «Відмінник освіти України», два педагоги (Гулик І.Р., Музика Л.І.) мають звання «вчитель-методист» і два педагоги (Шаповалюк Г.Р., Василенко С.С.) - звання «старший вчитель».

Школа укомплектована педагогічними кадрами.

Середнє навантаження педагогічних працівників становило 11,4 годин на тиждень в основній школі і 13,25 годин - у початковій.

Гордістю нашого закладу є і те, що вчитель початкових класів Музика Л.І. стала тренером усіх учителів району, котрі у 2018/2019 н.р. працюватимуть у першому класі і тих, хто буде навчати дітей у 1 класі по впровадженню Типових освітніх програм .

Дорадно також і те, що усі педагоги: Музика Л.І., Бевза Т.П., Гулик І.Р. пройшли навчання і отримали сертифікати для роботи за програмою НУШ. Король Л.В. , учитель початкових класів і учитель англійської мови також отримала всі посвідчення для роботи за програмою нової української школи.

В навчальному закладі навчається 29 учнів. У школі початкова ланка 1 клас – 6 учнів, 3 клас – 4 учні, 4 клас – 2 учні. Середня ланка – 5 клас – 5 учнів, 6 клас – 2 учні , 7 клас – 6 учнів, 8 клас – 4 учні. Відповідно до законодавства де наповнюваність класів є меншою 5 учнів у нашій філії організовано індивідуальне навчання учнів 3, 4, 6 класів. Працює різновікова група ДНЗ, яку відвідує 19 вихованців.

Для створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій учням 8 класу організовано доїзд до опорного закладу на уроки біології та хімії у зв’язку з тим, що даний навчальний заклад працює за біолого-хімічним профілем навчання.

Гордістю нашої школи є досягнення, які отримали учні Матвіїської філії протягом навчального року:

- участь 10 школярів у українознавчій грі «Соняшник», де 3школярів отримали диплом І ступеня Всеукраїнського рівня; 3 учні – І ступеня регіонального рівня; 1 учень– дипломи ІІІступеня регіонального рівня; 3 учні – дипломи переможця в початковій щколі;

- участь 7 учнів у конкурсі з англійської мови «Гринвіч» у кому 1 учень отримав золотий сертифікат, 2 – бронзовий сертифікат і 4 – сертифікат учасника;

- участь 8 учнів у Міжнародному природничому інтерактивному конкурсі «Колосок» у якому вибороли 2 золотих сертифікати і 6 – срібних;

- - участь 7 учнів філії у Всеукраїнському етапі математичного конкурсу «Кенгуру». Результати: «Відмінний» сертифікат отримав 1 учень, «Добрий» - 6 учнів;

- рій «Козачата» вибороли І загальнокомандне місце у районному етапі всеукраїнської дитячо-юнацької, військово-патріотичної гри «Сокіл» у конкурсі зі стрільби із пневматичної зброї «Стрільба»;

- рій «Козачата» вибороли ІІ загальнокомандне місце у районному етапі всеукраїнської дитячо-юнацької, військово-патріотичної гри «Сокіл» у конкурсі першої долікарської допомоги т а транспортування «Рятівник»;

- І місце виборов Чернюк Руслан у районних змаганнях з легкої атлетики на дистанції 100 метрів серед юнаків 5-7 класів;

- ІІ місце виборов Чернюк Руслан у районних змаганнях з легкої атлетики на дистанції 200 метрів серед юнаків 5-7 класів;

- ІІІ місце виборов Чернюк Руслан у районних змаганнях з легкої атлетики зі стрибків у довжину -- серед юнаків 5-7 класів;

Методична робота в Матвіїській філії сприяла підвищенню педагогічної майстерності.

У 2018 - 2019 н.р. вона охоплювала такі види діяльності:

Ø Робота шкільних МО;

Ø Педагогічна рада;

Ø Вивчення передового педагогічного досвіду;

Ø Педагогічні читання;

Ø Атестація педагогічних кадрів;

Ø Самосвіта та інші.

Основним завданням методичної роботи були:

- Організація роботи з педагогічними кадрами на основі урахування їх потреб та реального рівня професійної компетентності;

- Організаційно-методичне забезпечення виконання предметних програм;

- Удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання;

- Розвиток педагогічної майстерності, організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості;

- Удосконалення і поширення передового педагогічного досвіду вчителів з використанням інноваційних технологій та покращення методики проведення уроків, залучення вчителів школи до впровадження досвіду роботи кращих вчителів району;

- Проведення творчого звіту учителів, що атестуються;

- Спрямування навчально-виховного процессу на особистісно-орієнтоване навчання та виховання учнів.

Планування методичної роботи здійснювалось на діагностичній основі. Методична рада, яка керувала методичною роботою, працювала над вивченням і аналізом стану навчально-виховної роботи, якісного складу педагогічних кадрів, аналізом результатів тематичного обліку знань, виробленням пропозицій стосовно коректив до навчально-виховного процесу.

На засіданнях МР розглядався навчальний план, вивчався і пропагувався кращий досвід вчителів , проводився аналіз підсумків шкільних та районних олімпіад.

Методична робота була сконцентрована навколо науково-методичної проблеми, над якою працює школа. Навчальний процес у школі побудований так, щоб в кожній дитині бачити особистість.

Особливе значення має контроль за веденням шкільної документації, виконанням планів, програм, рівнем навчальних досягнень учнів з основних предметів. Об′єктом контролю в школі є учень, тому особливу увагу приділяю питанню відвідування учнями школи, охоплення навчанням, здоров′ю учнів.

Адміністрація навчального закладу приділяє велику увагу проведенню атестаціїї педагогічних кадрів, що дає змогу виявити їх професійну підготовку, фаховий рівень, відповідність посаді. Цього навчального року педагоги нашого закладу не проходили чергової атестації.

Усі вчителі Матвіїської філії пройшли навчання за программою ІНТЕЛ. Вчитель Гулик І.Р. пройшла навчання та отримала сертифікат учасника Мжнародного форуму «Гармонія інтелекту та здоров’я» .

У Матвіїській філії ведеться облік дітей категорії підвищеної соціальної уваги. Навчаються в школі і виховуються в ДНЗ :

· Діти, які перебувають під опікою – 0;

· Напівсиріт - 4 ;

· Дітей з малозабезпечених сімей - 0;

· Дітей, які потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС - 3;

· Дітей з багатодітних сімей - 8;

· Дітей із сімей СЖО -4;

· Діти з неповних сімей - 10.

Ця категорія дітей першою забезпечується підручниками, оздоровлюється, відвідує районні свята. З метою профілактики правопорушень, бродяжництва, девіантних проявів у поведінці неповнолітніх у школі проводяться заходи щодо підтримки дітей, які опинились в складних життєвих обставинах. Створено банк даних такої категорії дітей. Протягом року постійно ведеться контроль за відвідуванням та індивідуальна корекційна робота з учнями даної групи як соціальним педагогом Воронковою Дариною Михайлівною так і класними керівниками і вихователем дитячого садка.

З метою вивчення умов життя і сімейного виховання, обстежено житлово-побутові умови 8 сімей. Вивчено та проаналізовано результати медичного огляду медичною сестрою Гоменюк А.Б. На диспансерному обліку знаходиться 10 дітей. Педагогами закладу постійно проводяться бесіди з охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм. Як наслідок: у навчальном узакладі протягом року немає жодного випадку травмування та правопорушення учнів.

У роботі з батьками проведено лекторій за тематикою: « Суспільство і школяр »,

« Як впливає коип’ютер на психіку дитини», батьківські збори: «Нова українська школа. Сучасний підхід.», «Труднощі адаптації п′ятикласників до старшої школи».

Дитячий садок входить до складу філії із січня 2004 року. Особливою увагою з боку адміністрації та педколективу оточені 19 вихованців. Навчально-виховна робота здійснюється вихователем і помічником вихователя за програмою «Дитина», і парціальною програмою «Радість творчості». ДНЗ працює за 8-годинним режимом роботи, діти забезпечуються триразовим харчуванням за рахунок батьківської плати. З метою розвитку естетичних смаків вихованців, відчуття прекрасного в дитячому садочку оформлено красиві й затишні куточки, стенди, постійно оновлюються виставки. За кошти батьків у їдальні дитячого садочка протягом навчального року був зроблекний поточний ремонт приміщення. В шкільному саду встановлено сучасний ігровий майданчик для дітей.

У роботі нашогозакладу важливе місце посідає питання охорони праці, що сприяло запобіганню нещасних випадків та профілактиці захворювань. Розроблено та виконуються норми техніки безпеки й охорони праці відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку». Розроблено посадові інструкції для працівників НВК. Всі обов′язки працівників щодо виконання Закону України «Про охорону праці» та дотримання техніки безпеки регламентуються наказами «Про організацію роботи з безпеки дорожнього руху», «Про організацію роботи з охорони праці», «Про затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку» та інші. Ведуться журнали інструктажів з охорони праці. Школа забезпечена 12 вогнегасниками і 1 пожежним щитом. Наявні плани евакуації на випадок пожежі. Всі працівники пройшли медичне обстеження і навчання з техніки безпеки та допущені до роботи.

6. Залучення педагогічної та батьківської громадськості

закладу освіти до управління його діяльністю; співпраця з

громадськими організаціями.

Педагогічна та батьківська громадськість приймають ативну участь у роботі та управлінні закладом освіти. Так батьківський комітет цілий навчальний рік організовував харчування учнів школи. Ведеться облік продуктів харчування. Робота комітету висвітлюється на сайті школи та ведуться записи у журналі батьківського комітету. Для кращого функціонування закладу постійними учасниками для прийняття рішень є сільський голова Шаповалюк О.О. та депутатський корпус, котрий постійно підтримує звернення до сесії, коли вирішуються питання фінансової пітримки.

Позакласна робота в школі була націлена на формування основ громадянськості, розвитку духовної, моральної, художньої, естетичної, трудової та екологічної культури, прищеплення здорового способу життя. Класними керівниками і класоводами проводились різні форми роботи:

- вікторини;

- родинні свята;

- виставки малюнків;

- конкурси;

- трудові операції;

- інтелектуальні ігри;

- уроки гарної поведінки;

- уроки здоров′я;

- колективні творчі справи;

- круглі столи;

- свята.

Учні нашої школи постіно беруть участь у щорічній благодійній акції «СЕРЦЕ ДО СЕРЦЯ», цьогоріч діти зібрали та перерахували кошти у сумі 272 грн. Учні також стали ініціаторами фінансової допомоги онкохворій дитині з селища Володарка. Педагоги нашого закладу є прикладом для наслідування і надали матеріальну допомогу онкоховрим людям: Висоцькій Зоряні, жительці Володарки; Ткачук Оксані , жительці нашого села.

7. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з

питань діяльності закладу освіти. Реагування керівника на

зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою

та піклувальною радою, батьками, представниками інших органів

громадського самоврядування.

За 2018-2019 н.р. до завідувача філії було 4 звернення громадян з питань діяльності навчального закладу, 9 звернень членів батьківського комітету, 9 звернень одоосібників та підприємців. На всі зауваження та пропозиції вчасно надана відповідь.

Є ряд недоліків, над якими потрібно працювати і адміністрації школи і педагогічному колективу:

- відтік учнів шкільного віку на навчання у Володарку;

- недостатня участь дітей у районних епатах шкільних олімпіад та конкурсів;

- мізерне залучення позабюджетних коштів;

- покращення роботи батьківського комітету та піклувальної ради.

Актуальною проблемою для школи є заміна віконних конструкцій по коридорах і у класах для збереження енергоресурсів закладу. Виготовлення документації на земельну ділянку що відведена для НВК, обстеження і паспортизація будівлі. Заміна підлоги у спортивному залі та ремонт стелі і стін. Заміна дерев’яних конструкцій країв даху і заміна запасних дверей . Встановлення пожежної сигналізації та обробка даху будівлі негорючими речовинами.

На закінчення, дозвольте подякувати всім вам і тим, хто причетний до нашої школи і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить собі сьогодні педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління .

Завідувач філії Гулик І.Р.
Відділ освіти Володарської районної державної адміністрації

Матвіїська філія Комунального закладу «Пархомівський навчально-виховний комплекс

«ЗОШ І-ІІІ ступенів – д/с"

Щорічний звіт діяльності завідувача Матвіїської філії

КЗ «Пархомівський навчально-виховний комплекс

«ЗОШ І-ІІІ ступенів – д/с»

за 2017-2018 н.р.

 1. Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації НВП у навчальному закладі:

1.1 Виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти (охоплення навчанням дітей шкільного віку, продовження навчання випускників 9-х класів у порівнянні за останні 3 роки).

Шановні присутні.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 року №178 « Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» директор зобов’язаний щорічно звітувати перед педагогічним колективом та громадськістю про виконану роботу протягом навчального року п.95 «Положення про загальноосвітній навчальний заклад» затвердженого постановою КМУ від 27.08.2010 №778» .

Сьогодні я проінформую про підсумки роботи Матвіїської філії КЗ «Пархомівський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» за 2017-2018 навчальний рік.

Як завідувач філії даного навчального закладу у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася Положенням про Матвіїську філію Комунального закладу

«ПАРХОМІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДИТЯЧИЙ САДОК», правилами внутрішнього розпорядку, посадовою інструкцією завідувача філії, законодавчими документами України та іншими нормативними актами, що регламентують роботу завідувача філії.

У 2017 – 2018 н.р. педагогічний колектив Матвіїської філії працював над проблемою «Реалізація компетентнісного підходу до навчання в урочній та позаурочній діяльності», керуючись Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Положенням про Матвіїську філію»та іншими правовими документами.

Відповідно до мети та завдань, діяльність школи здійснювалась за напрямками:

 • Забезпечення реалізації прав особистості на освіту;
 • Рівний доступ до якісної освіти;
 • Робота з педкадрами;
 • Робота з обдарованими дітьми;
 • Управління навчально-виховним процесом;
 • Охорона життя та здоров′я дітей, профілактика правопорушень;
 • Робота з батьками, громадськими організаціями;
 • Зміцнення матеріально-технічної бази.

Завдяки спільним зусиллям педагогічного та технічного колективів, батьківського комітету в навчальному закладі створено всі умови для функціонування закладу. Вжито заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-и річного віку, виданий наказ по НВК «Про організацію обліку дітей дошкільного віку». Всі діти шкільного віку, котрі проживають на території Матвіїської сільської ради - навчаються у ЗНЗ, випускники НВК 2014 -2015 років всі отримують освіту у професійно-технічних коледжах. Вжито заходів до впровадження нових інноваційних технологій навчання: закінчена робота по здоров’язберігаючій технології навчання «Гармонія інтелекту та здоров’я» ПіснеЗнайкА. Вихователь ДНЗ Мартенюк І.А. працює за програмою «Дитина», «Впевнений старт» та парціальною програмою «Радість творчості».

У школі працює учнівське самоврядування «Сонцеграй». Постійні комісії працюють у різних напрямках роботи, створюють навчальні проекти та презентації.

Педагогічний колектив

Навчальний процес у закладі забезпечують 13 педагогічних працівників .

З них:

1 педагог – вихователь ДНЗ;

3 педагоги працює за сумісництвом.

Мають вищу освіту 10 учителів (83 %), 2 учителі - н.вищу – ( 17 %).

За кваліфікаційними категоріями педагогічні працівники розподіляються наступним чином:

- «Вища кваліфікаційна категорія - 6 (46 %)

- «Спеціаліст І категорії» - 3 ( 23 %)

- «Спеціаліст ІІ категорії» - 1 ( 8 %)

- «Спеціаліст» - 3 ( 23 %)

3 вчителі (Гулик І.Р., Музика Л.І., Шаповалюк Г.Р.) нагороджені знаком «Відмінник освіти України», два педагоги (Гулик І.Р., Музика Л.І.) мають звання «вчитель-методист» і два педагоги (Шаповалюк Г.Р., Василенко С.С.) - звання «старший вчитель».

Школа укомплектована педагогічними кадрами.

Середнє навантаження педагогічних працівників становило 12 годин на тиждень в основній школі і 15 годин - у початковій.

В навчальному закладі навчається 31 учень. У школі початкова ланка 3 клас – 2 учні і середня ланка – 5 клас – 2 учні організовано індивідуальне навчання. Працює різновікова група ДНЗ, яку відвідує 25 вихованців.

Гордістю нашої школи є досягнення, які отримали учні Матвіїської філії протягом навчального року:

- участь 20 школярів у українознавчій грі «Соняшник», де 9 школярів отримали диплом ІІ ступеня Всеукраїнського рівня; 1 у чень – ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня; 2 учні – дипломи І ступеня регіонального рівня;

- участь 6 учнів у конкурсі з англійської мови «Гринвіч» у кому 1 учень отримав золотий сертифікат, 3 –срібний сертифікат і 1 – бронзовий сертифікат;

- участь 8 учнів у Міжнародному природничому інтерактивному конкурсі «Колосок» у якому вибороли 2 золотих сертифікати і 6 – срібних;

- - участь 7 учнів філії у Всеукраїнському етапі математичного конкурсу «Кенгуру». Результати: «Відмінний» сертифікат отримав 1 учень, «Добрий» - 6 учнів;

- команда учнів НВК на виборола ІІ загальнокомандне місце у районному етапі всеукраїнської дитячо-юнацької, військово-патріотичної гри «Сокіл» у конкурсі «Впоряд» («Джура»);

- І місце у конкурсі з туристичних змагань виборола Долбінцева О., учениця 9 класу;

- команда учнів НВК на виборола І місце в змаганнях з фізичної культури (чотириборство);

- команда учнів НВК на виборола І місце у районному конкурсі з фізичної культури (біг);

- ІІІ місце виборола Самарчук О. у районних змаганнях з бігу серед дівчат;

- ІІІ місце посіла Долбінцева О. (районні змагання з стрибків у довжину);

- учні 9 класу Пагурок Максим і Кравченко Володимир вибороли ІІІ місце у районному етапі конкурсу «Космічні фантазії»;

- команда посіла І місце в районних змаганнях з настільного тенісу ( Савчук Д. , Долбінцева О.);

- учень 9 класу Кравченко В. зайняв ІІ місце у районних змаганнях із стрибків у довжину;

- учениця 9 класу Долбінцева Олександра зайняла І місце у районних змаганнях з

настільного тенісу у своїй віковій категорії серед дівчат;

Методична робота

Методична робота в Матвіїській філії сприяла підвищенню педагогічної майстерності.

У 2017 - 2018 н.р. вона охоплювала такі види діяльності:

Ø Робота шкільних МО;

Ø Педагогічна рада;

Ø Вивчення передового педагогічного досвіду;

Ø Педагогічні читання;

Ø Атестація педагогічних кадрів;

Ø Самосвіта та інші.

Основним завданням методичної роботи були:

- Організація роботи з педагогічними кадрами на основі урахування їх потреб та реального рівня професійної компетентності;

- Організаційно-методичне забезпечення виконання предметних програм;

- Удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання;

- Розвиток педагогічної майстерності, організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості;

- Удосконалення і поширення передового педагогічного досвіду вчителів з використанням інноваційних технологій та покращення методики проведення уроків, залучення вчителів школи до впровадження досвіду роботи кращих вчителів району;

- Проведення творчого звіту учителів, що атестуються;

- Спрямування навчально-виховного процессу на особистісно-орієнтоване навчання та виховання учнів.

Планування методичної роботи здійснювалось на діагностичній основі. Методична рада, яка керувала методичною роботою, працювала над вивченням і аналізом стану навчально-виховної роботи, якісного складу педагогічних кадрів, аналізом результатів тематичного обліку знань, виробленням пропозицій стосовно коректив до навчально-виховного процесу.

На засіданнях МР розглядався навчальний план, вивчався і пропагувався кращий досвід вчителів , проводився аналіз підсумків шкільних та районних олімпіад.

Методична робота була сконцентрована навколо науково-методичної проблеми, над якою працює школа. Навчальний процес у школі побудований так, щоб в кожній дитині бачити особистість.

Одним із напрямів в системі методичної роботи є самоосвіта вчителя. Результати цієї роботи висвітлюються написанням творчих звітів, виступами на МО, проведенням відкритих уроків навчання на «Онлайн-курсах для вчителів початкової школи» (вч. Гулик І.Р., Бевза Т.П., Музика Л.І., Король Л.В.), «Онлайн-курсах превентивної освіти «Вчимося жити разом» (вч. Гулик І.Р., Бевза Т.П., Музика Л.І., Король Л.В.), «Онлайн-курсах для вчителів початкової школи. «Робота вчителя початкових класів із дітьми з особливими освітніми проблемами » (вч. Гулик І.Р., Музика Л.І.).

Особливе значення має контроль за веденням шкільної документації, виконанням планів, програм, рівнем навчальних досягнень учнів з основних предметів. Об′єктом контролю в школі є учень, тому особливу увагу приділяю питанню відвідування учнями школи, охоплення навчанням, здоров′ю учнів.

Адміністрація навчального закладу приділяє велику увагу проведенню атестаціїї педагогічних кадрів, що дає змогу виявити їх професійну підготовку, фаховий рівень, відповідність посаді. У 2017 -2018 н.р. 3 вчителі школи підлягали черговій атестації. Усі вони пройшли курси підвищення фахової кваліфікації і булим атестовані атестаційною комісією. План курсової перепідготовки педагогічних кадрів виконано. Усі вчителі Матвіїської філії пройшли навчання за программою ІНТЕЛ. Вчитель Гулик І.Р. пройшла навчання та отримала сертифікат учасника Мжнародного форуму «Гармонія інтелекту та здоров’я» .

Соціальний захист дітей

У Матвіїській філії ведеться облік дітей категорії підвищеної соціальної уваги. Навчаються в школі і виховуються в ДНЗ :

· Діти, які перебувають під опікою – 0;

· Напівсиріт - 4 ;

· Дітей з малозабезпечених сімей - 0;

· Дітей, які потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС - 3;

· Дітей з багатодітних сімей - 8;

· Дітей із сімей СЖО -4;

· Діти з неповних сімей - 10.

Ця категорія дітей першою забезпечується підручниками, оздоровлюється, відвідує районні свята. З метою профілактики правопорушень, бродяжництва, девіантних проявів у поведінці неповнолітніх у школі проводяться заходи щодо підтримки дітей, які опинились в складних життєвих обставинах. Створено банк даних такої категорії дітей. Протягом року постійно ведеться контроль за відвідуванням та індивідуальна корекційна робота з учнями даної групи як соціальним педагогом Воронковою Дариною Михайлівною так і класними керівниками і вихователем дитячого садка.

З метою вивчення умов життя і сімейного виховання, обстежено житлово-побутові умови 8 сімей. Вивчено та проаналізовано результати медичного огляду медичною сестрою Гоменюк А.Б. На диспансерному обліку знаходиться 10 дітей. Педагогами закладу постійно проводяться бесіди з охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм. Як наслідок: у навчальном узакладі протягом року немає жодного випадку травмування та правопорушення учнів.

У роботі з батьками проведено лекторій за тематикою: «Школяр сьогодення»,

« Комп’ютерні технології та психіка дитини», батьківські збори: «Нова українська школа. Сучасний підхід.», «Труднощі адаптації п′ятикласників до старшої школи».

Дитячий садок входить до складу філії із січня 2004 року. Особливою увагою з боку адміністрації та педколективу оточені 25 вихованців. Навчально-виховна робота здійснюється вихователем і помічником вихователя за програмою «Дитина», і парціальною програмою «Радість творчості». ДНЗ працює за 8-годинним режимом роботи, діти забезпечуються триразовим харчуванням за рахунок батьківської плати. З метою розвитку естетичних смаків вихованців, відчуття прекрасного в дитячому садочку оформлено красиві й затишні куточки, стенди, постійно оновлюються виставки. За кошти батьків у їдальні дитячого садочка протягом навчального року був зроблекний поточний ремонт приміщення. В шкільному саду встановлено сучасний ігровий майданчик для дітей.

Безпека життєдіяльності

У роботі нашогозакладу важливе місце посідає питання охорони праці, що сприяло запобіганню нещасних випадків та профілактиці захворювань. Розроблено та виконуються норми техніки безпеки й охорони праці відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку». Розроблено посадові інструкції для працівників НВК. Всі обов′язки працівників щодо виконання Закону України «Про охорону праці» та дотримання техніки безпеки регламентуються наказами «Про організацію роботи з безпеки дорожнього руху», «Про організацію роботи з охорони праці», «Про затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку» та інші. Ведуться журнали інструктажів з охорони праці. Школа забезпечена 12 вогнегасниками і 1 пожежним щитом. Наявні плани евакуації на випадок пожежі. Всі працівники пройшли медичне обстеження і навчання з техніки безпеки та допущені до роботи.

Учнівське самоврядування

Протягом 2017 - 2018 н.р. в школі працювало учнівське самоврядування шкільна країна «Сонцеграй» за програмою «Ми за здоровий спосіб життя» за проектами «Молодь обирає здоров’я». До координаційного центру ЦТДЮ розроблено нові проекти «Ми – патріоти» і «Засоби інформації». Дане учнівське самоврядування складалось з 6 комісій:

- дисципліни і порядку;

- з організації дозвілля;

- внутрішніх справ;

- інформації та преси;

- з питань спорту та туризму;

- трудових справ.

Підсумки роботи комісій підбивались на щотижневих лінійках. Комісія з питань спорту та туризму організовувала спортивні змагання, спортивні ігри на перервах та після уроків, виставку плакатів до дня боротьби зі СНІДом. Комісія інформації та преси випускала вітальні газети, інформаційні листи. Комісія з організації дозвілля проводила інтелектуальні ігри, вечори, свята. Комісія трудових справ організовувала благоустрій території та посадку дерев.

Позаурочна діяльність

Позакласна робота в школі була націлена на формування основ громадянськості, розвитку духовної, моральної, художньої, естетичної, трудової та екологічної культури, прищеплення здорового способу життя. Класними керівниками і класоводами проводились різні форми роботи:

- вікторини;

- родинні свята;

- виставки малюнків;

- конкурси;

- трудові операції;

- інтелектуальні ігри;

- уроки гарної поведінки;

- уроки здоров′я;

- колективні творчі справи;

- круглі столи;

- свята.

Шкільна бібліотека відіграє велике значення в організації успішного навчання, в організації навчально-виховного процесу. Забезпеченість навчально-методичною літературою недостатня. Бібліотечний фонд підручників поповнюється з року в рік централізовано. Бібліотека працює згідно плану. Постійно діють рада бібліотеки, книжкова лікарня, регулярно оформляються змінні виставки. Щорічно проводиться інвентаризація бібліотечного фонду та регулярне списання застарілої і моральнозношеної літератури.

Матеріально-технічне забезпечення НВК

В НВК функціонують:

- 5 навчальних кабінетів;

- 1 комп ′ютерний клас підключений до мережі Інтернет;

- 1 майстерня комбінована;

- 1 спортивний зал;

- 1 бібліотека;

- 1 актовий зал;

- 1 їдальня;

- ДНЗ ( кімнати: ігрова, спальня, їдальня, кімната для занять).

В НВК наявні основні технічні засоби:

- 1 комп′ютерний комплекс (4+1);

- 1 ПК;

- 1 ксерокс + принтер;

- 1 принтер;

-1 музичний центр;

- 3 телевізори.

Недостатня кількість в школі навчальних ліцензованих комп ′ютерних програм. Для проведення сучасних інтерактивних уроків потрібна мультимедійна дошка із пректором.

Для організації роботи 1 класу на новий навчальний рік, згідно вимог, потрібно і ноутбук і телевізор, і одномісні парти, і принтер.

Фінансово-господарська діяльність

За минулий навчальний рік Матвіїською філією отримано спонсорську допомогу і її раціонально використано :

- 8 000 грн – виділені кошти Матвіїською сільсьою радою (закуплено у дитячий садок м’який інвентар ( 8 комплектів білизни, та посуд : 20 чашок, 20 глибоких тарілок і 20 мілких тарілок, 2 хлібниці, 3 розноси) ;

- 30 000 грн. - виділені кошти Матвіїською сільсьою радою на ремонт внутрішніх вбиралень;

- 5 000 грн. – спонсорська допомога ФК ЛТД директор М.С.Каплун ( ремонтні матеріали для поточного ремонту);

- 3 700 грн. благодійна допомога в натуральній формі від благодійної організації «Фортеця» (електроплита GRETA);

- 4 210 грн. благодійна допомога батьків у натуральній формі у вигляді ремонтних матеріалів на поточний ремонт;

- 5 000 грн. – благодійна допомога в натуральній формі ( 2 насоси у котельню);

- 26 458,80 грн. – спонсорська допомога батьків у вигляді продуктів для харчування учнів НВК;

- 11 236 грн – спонсорська допомога батьків у вигляді продуктів для харчування вихованців дитячого садка.

Надано спонсорами товарів та послуг:

- новорічні подарунки і безкоштовний перегляд вистави для дітей (для 20 учнів - благодійний фонд «Фортеця»);

- новорічні подарунки дітям ( 50 подарунків. - ІП «ДОРФ» Ш.Еберлі);

- новорічні подарунки дітям ( 21 подарунків. - ФК ЛТД ген. Директор Каплун М.С.);

З березня по травень 2017 року в рамках двомісячника по благоустрою приведено в належний стан територію школи, прилеглі до неї дороги, територію біля церкви, частину території центра села, впорядковано братські могили, обеліск на місцевому цвинтарі, засіяно клумби, побілено бордюри , дерева біля школи та вздовж автошляху, висаджено 25 дерев, проведена санітарна обрізка шкільного саду.

З метою підтримання порядку в школі та інформування учнів про новини шкільного життя, 1 раз на тиждень проводиться загальношкільна лінійка, де учнівське самоврядування підводить підсумки роботи за тиждень та оголошує план роботи на наступний тиждень, відповідно плану виховної роботи та календаря пам’ятних дат.

За 2017-2018 н.р. до завідувача філії було 2 звернення громадян з питань діяльності навчального закладу, 11звернень членів батьківського комітету, 5 звернень одоосібників та підприємців. На всі зауваження та пропозиції вчасно надана відповідь.

Є ряд недоліків, над якими потрібно працювати і адміністрації школи і педагогічному колективу:

- недостатня робота з обдарованими дітьми;

- недостатня участь у районних епатах шкільних олімпіад та конкурсів;

- на недостатньому рівні проводилась робота по впровадженню нових інноваційних технологій та методик, передового педагогічного досвіду;

- залучення позабюджетних коштів;

- покращення роботи батьківського комітету та піклувальної ради.

Актуальною проблемою для школи є заміна віконних конструкцій по коридорах і у класах для збереження енергоресурсів закладу. Виготовлення документації на земельну ділянку що відведена для НВК, обстеження і паспортизація будівлі. Заміна підлоги у спортивному залі та ремонт стелі і стін. Заміна дерев’яних конструкцій країв даху і заміна запасних дверей . Встановлення пожежної сигналізації та обробка даху будівлі негорючими речовинами.

На закінчення, дозвольте подякувати всім вам і тим, хто причетний до нашої школи і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить собі сьогодні педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління .

Завідувач філії Гулик І.Р.Відділ освіти Володарської районної державної адміністрації

Матвіїський навчально-виховний комплекс

«ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ»

ий звіт діяльності директора

Матвіїського навчально-виховного комплексу

«ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ»

за 2016-2017 н.р.

Матвіїха-2017

 1. Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації НВП у навчальному закладі:

1.1 Виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти (охоплення навчанням дітей шкільного віку, продовження навчання випускників 9-х класів у порівнянні за останні 3 роки).

Шановні присутні.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 року №178 « Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» директор зобов’язаний щорічно звітувати перед педагогічним колективом та громадськістю про виконану роботу протягом навчального року п.95 «Положення про загальноосвітній навчальний заклад» затвердженого постановою КМУ від 27.08.2010 №778» .

Сьогодні я поінформую про підсумки роботи НВК «Матвіїський навчально-виховний комплекс « загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» за 2016-2017 навчальний рік.

Як директор навчального закладу у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася Статутом НВК «Матвіїський навчально-виховний комплекс « загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад», правилами внутрішнього розпорядку, посадовою інструкцією директора школи, законодавчими документами України та іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника навчального закладу.

У 2016 – 2017 н.р. педагогічний колектив Матвіїського НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ» працював над проблемою «Реалізація компетентнісного підходу до навчання в урочній та позаурочній діяльності», керуючись Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Положенням про загальноосвітній навчальний заклад», статутом НВК та іншими правовими документами.

Відповідно до мети та завдань, діяльність школи здійснювалась за напрямками:

 • Забезпечення реалізації прав особистості на освіту;
 • Рівний доступ до якісної освіти;
 • Робота з педкадрами;
 • Робота з обдарованими дітьми;
 • Управління навчально-виховним процесом;
 • Охорона життя та здоров′я дітей, профілактика правопорушень;
 • Робота з батьками, громадськими організаціями;
 • Зміцнення матеріально-технічної бази.

Завдяки спільним зусиллям педагогічного та технічного колективів, батьківського комітету в НВК створено всі умови для функціонування закладу. Вжито заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-и річного віку, виданий наказ по НВК від 22.05.2017 року № 53 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку». Всі діти шкільного віку, котрі проживають на території Матвіїської сільської ради навчаються у ЗНЗ, випускники НВК 2014 -2015 років всі отримують освіту у професійно-технічних коледжах. Вжито заходів до впровадження нових інноваційних технологій навчання: закінчена робота по здоров’язберігаючій технології навчання «Гармонія інтелекту та здоров’я» ПіснеЗнайкА. Вихователь ДНЗ Мартенюк І.А. працює за програмою «Дитина», та парціальною програмою «Радість творчості».

У школі працює учнівське самоврядування «Сонцеграй». Постійні комісії працюють у різних напрямках роботи, створюють навчальні проекти та презентації.

Педагогічний колектив

Навчальний процес у закладі забезпечують 12 педагогічних працівників .

З них:

1 педагог – вихователь ДНЗ;

2 педагоги працює за сумісництвом.

Мають вищу освіту 10 учителів (83 %), 2 учителі - н.вищу – ( 17 %).

За кваліфікаційними категоріями педагогічні працівники розподіляються наступним чином:

- «Вища кваліфікаційна категорія -5 (42 %)

- «Спеціаліст І категорії» - 3 (25%)

- «Спеціаліст ІІ категорії» - 2 (17 %)

- «Спеціаліст» - 2 ( 17 %)

3 вчителі (Гулик І.Р., Музика Л.І., Шаповалюк Г.Р.) нагороджені знаком «Відмінник освіти України», два педагоги (Гулик І.Р., Музика Л.І.) мають звання «вчитель-методист» і два педагоги (Шаповалюк Г.Р., Василенко С.С.) - звання «старший вчитель».

Школа укомплектована педагогічними кадрами.

Середнє навантаження педагогічних працівників становило 12 годин на тиждень в основній школі і 19 годин - у початковій.

В навчальному закладі навчається 30 учнів. У НВК функціонувало два класи-комплекти 1-4 кл і 2-3 кл. Середня ланка – 5 клас і 7 клас, а в 6 класі організовано індивідуальне навчання. Працює різновікова група ДНЗ, яку відвідує 20 вихованців.

Гордістю нашої школи є досягнення, які отримали учні НВК протягом навчального року:

- команда учнів НВК на виборола ІІІ загальнокомандне місце у районному етапі всеукраїнської дитячо-юнацької, військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»);

- команда учнів НВК на виборола ІІІ місце в конкурсі «Медична підготовка» у районному етапі всеукраїнської дитячо-юнацької, військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»);

- команда учнів НВК на виборола ІІІ місце в змаганнях з початкової військової підготовки (стрільба із пневматичної зброї) у районному етапі всеукраїнської дитячо-юнацької, військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»);

- команда учнів НВК на виборола ІІ місце у конкурсі «Вікторина» із знань історії України у районному етапі всеукраїнської дитячо-юнацької, військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»);

- команда учнів НВК на виборола ІІІ місце у конкурсі строю та пісні «Впоряд» у районному етапі всеукраїнської дитячо-юнацької, військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»);

- учні 8 класу Долбінцева Олександра і Кравченко Володимир вибороли ІІ місце у районному етапі конкурсу плакатів «Безпека дорожнього руху»;

- колектив учнів 5 класу посів ІІІ місце в районному етапі новорічно-різдвяної вситавки «Новорічна композиція» у номінації «Сюжетна композиція»;

- колектив учнів 8 класу посів ІІ місце в районному етапі новорічно-різдвяної виставки «Новорічна композиція»

- учениця 8 класу Долбінцева Олександра зайняла ІІ місце у районних змаганнях з

настільного тенісу у своїй віковій категорії серед дівчат;

Методична робота

Методична робота в НВК сприяла підвищенню педагогічної майстерності.

У 2016 - 2017 н.р. вона охоплювала такі види діяльності:

Ø Робота шкільних МО;

Ø Педагогічна рада;

Ø Вивчення передового педагогічного досвіду;

Ø Педагогічні читання;

Ø Атестація педагогічних кадрів;

Ø Психолого-педагогічний семінар;

Ø Самосвіта та інші.

Основним завданням методичної роботи НВК були:

- Організація роботи з педагогічними кадрами на основі урахування їх потреб та реального рівня професійної компетентності;

- Організаційно-методичне забезпечення виконання предметних програм;

- Удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання;

- Розвиток педагогічної майстерності, організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості;

- Удосконалення і поширення передового педагогічного досвіду вчителів з використанням інноваційних технологій та покращення методики проведення уроків, залучення вчителів школи до впровадження досвіду роботи кращих вчителів району;

- Проведення творчого звіту учителів, що атестуються;

- Спрямування навчально-виховного процессу на особистісно-орієнтоване навчання та виховання учнів.

Планування методичної роботи здійснювалось на діагностичній основі. Методична рада, яка керувала методичною роботою, працювала над вивченням і аналізом стану навчально-виховної роботи, якісного складу педагогічних кадрів, аналізом результатів тематичного обліку знань, виробленням пропозицій стосовно коректив до навчально-виховного процесу.

На засіданнях МР розглядався навчальний план, вивчався і пропагувався кращий досвід вчителів школи, проводився аналіз підсумків шкільних та районних олімпіад.

Методична робота була сконцентрована навколо науково-методичної проблеми, над якою працює школа. Навчальний процес у школі побудований так, щоб в кожній дитині бачити особистість.

В НВК працюють:

v Методичне об′єднання класних керівників і класоводів (кер.Король Л.В.)

v Постійно діючий психолого-педагогічний семінар (кер.Бевза Т.П.)

v Методичне об′єднання вчителів початкових класів і вихователів ДНЗ (кер. Музи-

ка Л.І.)

v Методичне об’єднання вчителів гуманітарного циклу . ( кер.Винокур В.В.)

v Методичнее об’єднання вчителів природничо-математичного циклу

(кер. Шаповалюк Г.Р.)

Одним із напрямів в системі методичної роботи є самоосвіта вчителя. Результати цієї роботи висвітлюються написанням творчих звітів, виступами на МО, проведенням відкритих уроків. Широке інформування про успіхи педагога стало стимулом в досягненні більш високого професійного рівня.

Значну роль в роботі закладу відіграє педагогічна рада – як спосіб колегіального розв′язання актуальних проблем, об′єднання зусиль педагогічного колективу для підвищення науково-теоретичного і методичного рівнів викладання предметів. Згідно плану роботи НВК у цьому році було проведено 5 педагогічних рад. Найрезультативнішими були :

І . Про реалізацію компетентнісного підходу до навчання в урочній та позаурочній діяльності.

ІІ. Про форми та засоби формування сталих знань, умінь і навичок учнів у навчально-виховному процесі.

ІІІ. Про впровадження в навчаль-виховний процес здоров’язберігаючих технологій

ІV. Про обговорення проекту «Нова українська школа».

Протягом навчального року видано 108 наказів по школі, які сприяли поліпшенню навчально-виховної роботи в НВК.

Велику увагу у виконанні річного плану я приділяла розділам «Внутрішкільний контроль і керівництво», «Організація неперервної педагогічної освіти кадрів. Методична робота», «Охоплення навчанням дітей 5-річного віку», «Охоплення навчанням дітей шкільного віку». Особливе значення має контроль за веденням шкільної документації, виконанням планів, програм, рівнем навчальних досягнень учнів з основних предметів. Об′єктом контролю в школі є учень, тому особливу увагу приділяю питанню відвідування учнями школи, охоплення навчанням, здоров′ю учнів.

Адміністрація НВК приділяє велику увагу проведенню атестаціїї педагогічних кадрів, що дає змогу виявити їх професійну підготовку, фаховий рівень, відповідність посаді. У 2016 -2017 н.р. 4 вчителі школи підлягали черговій атестації. Усі вони пройшли курси підвищення фахової кваліфікації і булим атестовані атестаційною комісією. План курсової перепідготовки педагогічних кадрів виконано. Усі вчителі НВК пройшли навчання за программою ІНТЕЛ. Вчитель Гулик І.Р. пройшла навчання та отримала сертифікат учасника Мжнародного форуму «Гармонія інтелекту та здоров’я» .

Соціальний захист дітей

В НВК ведеться облік дітей категорії підвищеної соціальної уваги. Навчаються в школі і виховуються в ДНЗ :

· Діти, які перебувають під опікою – 0;

· Напівсиріт - 4 ;

· Дітей з малозабезпечених сімей - 3;

· Дітей, які потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС - 3;

· Дітей з багатодітних сімей - 8;

· Дітей із сімей СЖО -4;

· Діти з неповних сімей - 10.

Ця категорія дітей першою забезпечується підручниками, оздоровлюється, відвідує районні свята. Діти з малозабезпечених сімей і які перебувають під опікою харчуються за рахунок бюджетних коштів згідно законодавства. З метою профілактики правопорушень, бродяжництва, девіантних проявів у поведінці неповнолітніх у школі проводяться заходи щодо підтримки дітей, які опинились в складних життєвих обставинах. Створено банк даних такої категорії дітей. Протягом року постійно ведеться контроль за відвідуванням та індивідуальна корекційна робота з учнями даної групи.

З метою вивчення умов життя і сімейного виховання, обстежено житлово-побутові умови 8 сімей. Вивчено та проаналізовано результати медичного огляду. На диспансерному обліку знаходиться 10 дітей. Педагогами НВК постійно проводяться бесіди з охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм. Як наслідок: у навчальном узакладі протягом року немає жодного випадку травмування та правопорушення учнів.

У роботі з батьками проведено лекторій за тематикою: «Вплив комп’ютерних технологій на психіку дитини», батьківські збори: «Адаптація першокласників до школи», «Труднощі адаптації п′ятикласників до старшої школи».

ДНЗ входить до складу НВК із січня 2004 року. Особливою увагою з боку адміністрації та педколективу оточені 20 вихованців ДНЗ. Навчально-виховна робота здійснюється вихователем і помічником вихователя за програмою «Дитина», і парціальною програмою «Радість творчості». ДНЗ працює за 7-годинним режимом роботи, діти забезпечуються триразовим харчуванням за рахунок батьківської плати. З метою розвитку естетичних смаків вихованців, відчуття прекрасного в ДНЗ оформлено красиві й затишні куточки, стенди, постійно оновлюються виставки. За кошти батьків у їдальні дитячого садочка протягом навчального року був зроблекний поточний ремонт приміщення. В шкільному саду встановлено сучасний ігровий майданчик для дітей.

Безпека життєдіяльності

У роботі НВК важливе місце посідає питання охорони праці, що сприяло запобіганню нещасних випадків та профілактиці захворювань. Розроблено та виконуються норми техніки безпеки й охорони праці відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку». Розроблено посадові інструкції для працівників НВК. Всі обов′язки працівників щодо виконання Закону України «Про охорону праці» та дотримання техніки безпеки регламентуються наказами «Про організацію роботи з безпеки дорожнього руху», «Про організацію роботи з охорони праці», «Про затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку» та інші. Ведуться журнали інструктажів з охорони праці. Школа забезпечена 7 вогнегасниками і 1 пожежним щитом. Наявні плани евакуації на випадок пожежі. Всі працівники пройшли медичне обстеження і навчання з техніки безпеки та допущені до роботи.

Учнівське самоврядування

Протягом 2016 - 2017 н.р. в школі працювало учнівське самоврядування шкільна країна «Сонцеграй» за програмою «Ми за здоровий спосіб життя» за проектами «Молодь обирає здоров’я». До координаційного центру ЦТДЮ розроблено нові проекти «Ми – патріоти» і «Засоби інформації». Дане учнівське самоврядування складалось з 6 комісій:

- дисципліни і порядку;

- з організації дозвілля;

- внутрішніх справ;

- інформації та преси;

- з питань спорту та туризму;

- трудових справ.

Підсумки роботи комісій підбивались на щотижневих лінійках. Комісія з питань спорту та туризму організовувала спортивні змагання, спортивні ігри на перервах та після уроків, виставку плакатів до дня боротьби зі СНІДом. Комісія інформації та преси випускала вітальні газети, інформаційні листи. Комісія з організації дозвілля проводила інтелектуальні ігри, вечори, свята. Комісія трудових справ організовувала благоустрій території та посадку дерев.

Позаурочна діяльність

Позакласна робота в школі була націлена на формування основ громадянськості, розвитку духовної, моральної, художньої, естетичної, трудової та екологічної культури, прищеплення здорового способу життя. Класними керівниками і класоводами проводились різні форми роботи:

- вікторини;

- родинні свята;

- виставки малюнків;

- конкурси;

- трудові операції;

- інтелектуальні ігри;

- уроки гарної поведінки;

- уроки здоров′я;

- колективні творчі справи;

- уроки права;

- круглі столи;

- свята.

Шкільна бібліотека відіграє велике значення в організації успішного навчання, в організації навчально-виховного процесу. Забезпеченість навчально-методичною літературою недостатня. Бібліотечний фонд підручників поповнюється з року в рік централізовано. Бібліотека працює згідно плану. Постійно діють рада бібліотеки, книжкова лікарня, регулярно оформляються змінні виставки. Щорічно проводиться інвентаризація бібліотечного фонду та регулярне списання застарілої і моральнозношеної літератури.

Матеріально-технічне забезпечення НВК

В НВК функціонують:

- 5 навчальних кабінетів;

- 1 комп ′ютерний клас підключений до мережі Інтернет;

- 1 майстерня комбінована;

- 1 спортивний зал;

- 1 бібліотека;

- 1 актовий зал;

- 1 їдальня;

- ДНЗ ( кімнати: ігрова, спальня, їдальня, кімната для занять).

В НВК наявні основні технічні засоби:

- 1 комп′ютерний комплекс (4+1);

- 1 ПК;

- 1 ксерокс + принтер;

- 1 принтер;

-1 музичний центр;

- 3 телевізори.

Недостатня кількість в школі навчальних ліцензованих комп ′ютерних програм. Для проведення сучасних інтерактивних уроків потрібна мультимедійна дошка із пректором.

Фінансово-господарська діяльність

За минулий навчальний рікадміністрацією школи отримано спонсорську допомогу і її раціонально використано :

- 40 000 грн – спосорська допомога депутата ВР Віталія Івановича Гудзенка (заміна 9 вікон у ДНЗ на металопластикові);

- 49 000 грн – виділені кошти Матвіїською сільсьою радою (замінено 13 вікон у НВК на металопластикові);

- 20 000 грн.- виділені кошти Матвіїською сільсьою радою (замінено 2 дверних блоки у НВК на металопластикові);

- 5 000 грн. - виділені кошти Матвіїською сільсьою радою ( придбання м’якого інвентаря для вихованців ДНЗ: 12 подушок, 12 одіял, 12 наборів постельної білизни);

- 7 000 грн.- виділені кошти Матвіїською сільсьою радою ( харчування вихованців ДНЗ і учнів НВК);

- 1 500 грн. - виділені кошти Матвіїською сільсьою радою ( придбання вогнегасників і пожежного щита);

- 300 грн. - виділені кошти Матвіїською сільсьою радою ( перезарядка вогнегасників);

- 700 грн. – одоосібник Проценко В.М., транспортні послуги та паливно-мастильні матеріали для перевезення вугілля для шкільної котельні;

- 350 грн. – одноосібник Носуля О.В., транспортні послуги та паливно-мастильні матеріали для перевезення вугілля для шкільної котельні;

- 500 грн. – Шаповалюк О.О., транспортні послуги та паливно-мастильні матеріали для перевезення вугілля для шкільної котельні;

- 750 грн. – приватний підприємець Гулик В.П., транспортні послуги та паливно-мастильні матеріали для порізки дрів;

- 2 430 грн. – спосорська допомога батьків (закуплена фарба та ремонтні матеріали для поточного ремонту будівлі);

- 5 000 грн. – спонсорська допомога ФК ЛТД директор М.С.Каплун ( ремонтні матеріали для поточного ремонту);

- 21 983,69 грн. – спонсорська допомога батьків у вигляді продуктів для харчування учнів НВК;

- 3 804 грн – спонсорська допомога батьків у вигляді продуктів для харчування вихованців ДНЗ.

Надано спонсорами товарів та послуг:

- новорічні подарунки і вистава для дітей (для 15 учнів - благодійний фонд «Фортеця»);

- новорічні подарунки (11 подарунків від депутата ВР Віталія Гудзенка);

- новорічні подарунки дітям ( 50 подарунків. - ІП «ДОРФ» Ш.Еберлі);

- новорічні подарунки дітям ( 20 подарунків. - ФК ЛТД ген. Директор Каплун М.С.);

- овочі (цибуля – 80 кг – ПП «Відродження» - дир. Скиба В.Г. ) ;

З березня по травень 2017 року в рамках двомісячника по благоустрою приведено в належний стан територію школи, прилеглі до неї дороги, територію біля церкви, частину території центра села, впорядковано братські могили, обеліск на місцевому цвинтарі, засіяно клумби, побілено бордюри , дерева біля школи та вздовж автошляху, висаджено 25 дерев, проведена санітарна обрізка шкільного саду.

З метою підтримання порядку в школі та інформування учнів про новини шкільного життя, 1 раз на тиждень проводиться загальношкільна лінійка, де учнівське самоврядування підводить підсумки роботи за тиждень та оголошує план роботи на наступний тиждень, відповідно плану виховної роботи та календаря пам’ятних дат.

За 2016-2017 н.р. до директора було 2 звернення громадян з питань діяльності НВК, 9 звернень членів батьківського комітету, 5 звернень одоосібників та підприємців. На всі зауваження та пропозиції вчасно надана відповідь.

Є ряд недоліків, над якими потрібно працювати і адміністрації школи і педагогічному колективу:

- недостатня робота з обдарованими дітьми;

- недостатня участь у районних епатах шкільних олімпіад та конкурсів;

- на недостатньому рівні проводилась робота по впровадженню нових інноваційних технологій та методик, передового педагогічного досвіду;

- залучення позабюджетних коштів;

- покращення роботи батьківського комітету та піклувальної ради.

Актуальною проблемою для НВК є заміна внутрішніх вхідних дверей та віконних конструкцій у НВК по коридорах для збереження енергоресурсів закладу. Виготовлення документації на земельну ділянку що відведена для НВК, обстеження і паспортизація будівлі. Потребують ремонту внутрішні вбиральні ( заміна унітазів і раковин, ремонт стін). Виникла нагальна потреба у заміні кухонних плит у шкільній їдальні. Потрібно виконати ряд поточних робіт у спортивному залі.

На закінчення, дозвольте подякувати всім вам і тим, хто причетний до нашої школи і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить собі сьогодні педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління .

Директор НВК Гулик І.Р.

Кiлькiсть переглядiв: 277

Коментарi