СХВАЛЕНО

Розпорядження голови райдержадміністрації

від _____________№ ________

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ПАРХОМІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДИТЯЧИЙ САДОК» ВОЛОДАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(25294994)

с. Пархомівка

2017

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПАРХОМІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДИТЯЧИЙ САДОК» ВОЛОДАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ - це опорний загальноосвітній навчальний заклад (далі – опорний заклад), що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, у структурі якого функціонують:

дошкільний підрозділ;

початкова школа І ступеня (1-4 кл.);

навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів із поглибленим вивченням окремих предметів та профільною старшою школою (5-11 кл).

1.2. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПАРХОМІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДИТЯЧИЙ САДОК» ВОЛОДАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ є правонаступником:

ПАРХОМІВСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» на підставі рішення сесії Володарської районної ради від 27.09.2016 № 84-08 (П)-VІІ «Про створення Пархомівського освітнього округу Володарського району Київської області»;

МАТВІЇСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» та ТАРГАНСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ – ДИТЯЧИЙ САДОК» на підставі рішення сесії Володарської районної ради від 27.09.2016 № 84-08 (П)–VІІ «Про створення Пархомівського освітнього округу Володарського району Київської області».

1.2. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПАРХОМІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДИТЯЧИЙ САДОК» ВОЛОДАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ у своєму складі має МАТВІЇСЬКУ ФІЛІЮ та ТАРГАНСЬКУ ФІЛІЮ.

1.3. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПАРХОМІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДИТЯЧИЙ САДОК» ВОЛОДАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ заснований на майні спільної власності територіальних громад Володарського району.

Засновником опорного закладу є Володарська районна рада (далі-Засновник).

1.5. Повноваження з управління опорним закладом здійснює відділ освіти Володарської районної державної адміністрації. Органом управління майном опорного закладу є Засновник або уповноважений ним орган.

1.6. Повна назва: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПАРХОМІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДИТЯЧИЙ САДОК» ВОЛОДАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

Коротка назва: КЗ «ПАРХОМІВСЬКИЙ НВК «ЗОШ І-ІІІ СТ. – Д/С».

1.7. Опорний заклад є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер, бланки із власною назвою.

1.8. Опорний заклад має штатний розпис, що розробляється і затверджується Засновником на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, що затверджені Міністерством освіти і науки України.

1.9. Юридична адреса та місцезнаходження опорного закладу: вул. Свято-Покровська, 90, с. Пархомівка, Володарський район, Київська область, 09331.

1.10. Опорний заклад утворено з метою:

створення єдиного освітнього простору;

забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти;

створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особи, а також допрофесійного навчання незалежно від місця їх проживання;

раціонального і ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів округу, їх модернізації.

Головними завданнями опорного закладу є концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців), створення єдиної системи виховної роботи.

1.11.Діяльність опорного закладу будується на принципах гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних організацій та об’єднань, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, органічного поєднання загальнолюдських духовних цінностей із національною історією і культурою, диференціації та оптимізації змісту і форм освіти, науковості, розвиваючого характеру навчання та його індивідуалізації.

1.12. Опорний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Засновника, розпорядженнями голови райдержадміністрації, наказами відділу освіти райдержадміністрації та цим Статутом.

1.13. Опорний заклад діє на підставі статуту, розробленого відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 777, інших нормативно-правових актів і затверджується Засновником опорного закладу.

1.14. Опорний заклад самостійно приймає рішення, передбачені законодавством України та власним Статутом, і здійснює діяльність у межах своєї компетенції.

1.15. У опорному закладі навчання здійснюється українською мовою.

У опорному закладі запроваджується поглиблене вивчення предметів, допрофільна підготовка.
Враховуючи запити та потреби батьків і учнів, матеріально-технічну базу та кадровий потенціал у старшій школі запроваджується профільне навчання.

1.16. Для забезпечення права на здобуття повної загальної середньої освіти для дітей, які за станом здоров’я (у тому числі осіб з особливими освітніми потребами, з інвалідністю та тих, яким необхідно пройти медичне лікування в закладі охорони здоров'я більше одного місяця) не можуть відвідувати навчальний заклад, у опорному закладі організовується індивідуальна форма навчання відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерством освіти і науки України.

1.17. Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей у опорному закладі можуть створюватися інклюзивні класи, які діють відповідно до Концепції розвитку інклюзивної освіти, затвердженої наказом Міністерством освіти і науки України.
1.18. Опорний заклад має право:
 проходити в установленому порядку державну атестацію;
 визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із Засновником;
 визначати варіативну частину робочого навчального плану;
 в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
 спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
 отримувати благодійні внески і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб в установленому законодавством порядку;
 залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України.
1.19. У опорному закладі можуть створюватися та функціонувати: методичні об'єднання, творчі групи, психологічна, соціологічна, методична служби, наукові та інші об’єднання учнів, вчителів, батьків.

1.20. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються Засновником і здійснюються лікарями Володарської центральної районної лікарні, медичною сестрою Пархомівської медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини.

1.21. Взаємовідносини опорного закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.22. З метою організації повноцінного відпочинку учнів опорного закладу, створення умов для здійснення освітньої, культурно-виховної, фізкультурно-спортивної роботи з дітьми у літній період згідно з наказом відділу освіти Володарської районної державної адміністрації при опорному закладі може працювати пришкільний табір відпочинку з денним перебуванням.

Пришкільний табір здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства.

РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Опорний заклад організовує свою роботу самостійно, відповідно до плану роботи на поточний навчальний рік.

У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується спільним засіданням педагогічної ради та ради навчального закладу.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини й визначенням профілю навчання.

2.3. Робочий навчальний план опорного закладу погоджується радою закладу та затверджується відділом освіти райдержадміністрації.

2.4. Додатками до робочого навчального плану є розклад уроків та режим роботи закладу на рік.

2.5. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.6. Опорний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

2.7. Зарахування учнів до 1 класу школи І ступеня опорного закладу здійснюється за наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки встановленого зразка та свідоцтва про народження (копії).

2.8. Зарахування учнів до 2-11 класів здійснюється відповідно до чинного законодавства.

2.9. За учнями, які навчаються у школі, зберігається право вільного переходу до відповідного класу загальноосвітнього навчального закладу.

2.10. У школах І-ІІ ступеня навчання для учнів за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Режим роботи групи продовженого дня розробляється відповідно до діючих Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, ухвалюються педагогічною радою і затверджується директором опорного закладу.

2.11. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється опорним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня.

Навчальний рік поділяється на 2 семестри, тривалість яких передбачено робочим навчальним планом на поточний навчальний рік.

2.12. Іноземці приймаються до школи відповідно до Закону України «Про правовий статус іноземцівта осіб без громадянства».

2.13. Мікрорайон обслуговування опорного закладу: с. Пархомівка,

с. Ожегівка, с. Матвіїха, с. Лихачиха, с. Тарган.

Учні зараховуються до закладу незалежно від місця проживання.

2.14. Наповнюваність класів, груп, поділ учнів при вивченні профільних та інших предметів визначається Міністерством освіти і науки України на основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття загальної середньої освіти. За рахунок додаткових асигнувань, коштів місцевого бюджету рішенням Засновника може встановлюватися менша наповнюваність класів і груп.

2.15. Тривалість уроків в опорному закладі становить: у школі І ступеня у 1 класах - 35 хвилин, у 2-4 класах - 40 хвилин, у 5-11 класах - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням із відділом освіти районної державної адміністрації.

2.16.Тривалість перерв між уроками встановлюється із урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менше як 10 хвилин, великої перерви (після 2-го та 3-го уроків) – 20 хвилин.

2.17. Розклад уроків складається на початку навчального року відповідно до робочого навчального плану з дотриманням санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується відповідними службами й затверджується директором опорного закладу.

Окрім різних форм обов'язкових навчальних занять, у опорному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи за окремим розкладом, які спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та розвиток їхніх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

Поглиблена підготовка учнів досягається в результаті вивчення спеціальних курсів, факультативів, курсів за вибором, а також відвідування занять у клубах, студіях, гуртках, творчих об’єднаннях, товариствах тощо. В опорному закладі проводиться пошукова й навчально-дослідницька робота учнями й учителями.

2.18. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань із кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. У першому класі домашні завдання учням не задаються.

2.19. Система оцінювання знань учнів опорного закладу, порядок проведення державної підсумкової атестації, переведення та випуску, звільнення від державної підсумкової атестації, нагородження за успіхи у навчанні визначаються відповідно до вимог чинного законодавства.

2.20. Оцінювання рівня досягнень учнів в опорному закладі здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання навчальних досягнень та чинних нормативних документів.

2.21. У документі про освіту відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік (табель успішності) та державну підсумкову атестацію (свідоцтво, атестат).

2.22. Навчання в опорному закладі завершується державною підсумковою атестацією, за результатами якої видається атестат про повну загальну середню освіту зразка, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

2.23. Результати семестрового, річного оцінювання доводяться до відома учнів, їхніх батьків класним керівником, результати державної підсумкової атестації – головою атестаційної комісії.

2.24. Порядок переведення і випуск учнів опорного закладу визначається чинним Порядком переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України.

2.25. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, відповідно до вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, здійснюється шляхом їх підсумкової атестації до чинного Порядку проведення державної підсумкової атестації згідно з чинним Положенням.

2.26. Учням, які закінчили певний ступінь опорного закладу, видається відповідний документ:

після закінчення початкової школи – табель навчальних досягнень;

після закінчення основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

після закінчення старшої школи – атестат про повну загальну середню освіту.

РОЗДІЛ ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в опорному закладі є:
 діти дошкільного віку;
 учні;
 керівники;
 педагогічні працівники;
 психолог, бібліотекар, соціальний педагог;
 інші спеціалісти;
 батьки або особи, які їх замінюють.
3.2. Права і обов'язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством, цим статутом та правилами внутрішнього розпорядку.
3.3. Учні мають право:

на доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у опорному закладі;
на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

 на користування навчально-виробничою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базами навчального закладу;
на доступ до інформації з усіх галузей знань;
 брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
брати участь у роботі органів громадського самоврядування опорного закладу;
брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;
брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

на отримання додаткових, у тому числі платних навчальних послуг;
на перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність;
 на повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;
безпечні і нешкідливі умови навчання та праці.
3.4. Учні зобов'язані:
 оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;
 підвищувати свій загальний культурний рівень;
 брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, його статутом;
 дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;
 виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;
 брати посильну участь участь у різних видах трудової діяльності;
 дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;
 дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу;
 дотримуватися правил особистої гігієни.

3.5. Учні опорного закладу залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

3.6. Педагогічними працівниками опорного закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дає змогу виконувати професійні обов'язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти.

3.7. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.
3.8. Педагогічні працівники мають право:
 самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я учнів;
 брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів та інших органів самоврядування опорного закладу, в заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;
 обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації;
 навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;
 проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
 вносити керівництву закладу і відділу освіти районної державної адміністрації пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;
 на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
 об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших громадських об'єднань, діяльність яких не заборонена законодавством; 
 порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.
3.9. Педагогічні працівники зобов'язані:
 забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;
 контролювати рівень навчальних досягнень учнів;
 нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника опорного закладу;
 сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я;
 виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
виконувати статут опорного закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);
 брати участь у роботі педагогічної ради;
 виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;
 готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;
 постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;
 виконувати накази і розпорядження керівника опорного закладу, начальника відділу освіти райдержадміністрації;
 вести відповідну документацію.
3.10. У опорному закладі обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.11. За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання "старший учитель", "учитель (вихователь) - методист", "педагог - організатор - методист" та інші.

3.12. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором опорного закладу і затверджується відділом освіти райдержадміністрації.
Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.
 Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

3.13. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків крім випадків, передбачених законодавством.
Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність опорного закладу, здійснюється лише за їх згодою.

3.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку опорного закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
3.15. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:
 обирати форми навчання і виховання дітей;
 створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
 звертатися до відділу освіти райдержадміністрації, керівника опорного закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
 приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності опорного закладу;
 брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази опорного закладу;
 на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування опорного закладу та у відповідних державних, судових органах.

3.16. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані:

створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту опорного закладу;

поважати честь і гідність дитини та працівників опорного закладу;

постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.17. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених законодавством, опорний заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

3.18. Представники громадськості мають право:

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в опорному закладі;

керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню опорного закладу;

проводити консультації для педагогічних працівників;

брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.19. Представники громадськості зобов'язані:
 дотримуватися статуту опорного закладу, виконувати накази керівника опорного закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

РОЗДІЛ ІV. УПРАВЛІННЯ ОПОРНИМ ЗАКЛАДОМ

4.1. Безпосереднє керівництво опорним закладом здійснює його директор та заступники. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста та магістра, стаж педагогічної роботи не менше 3 років.

Директор опорного закладу призначається і звільняється з посади із дотриманням чинного законодавства України та згідно із затвердженим Засновником порядком призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів спільної власності територіальних громад Володарського району Київської області.

Заступники директора опорного закладу призначаються і звільняються з посади начальником відділу освіти за поданням директора опорного закладу.

4.2. Директор опорного закладу:
здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
організовує навчально-виховний процес;
забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;
відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;
розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами;
підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами;
забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
вживає заходів щодо запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;
контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
видає у межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання;
щороку звітує про свою роботу на загальних зборах колективу.
4.3. Вищим органом громадського самоврядування опорного закладу освіти є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.
4.3.1. Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:
працівників опорного закладу - зборами трудового колективу;
учнів опорного закладу другого-третього ступеня – класними зборами;
батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.
Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.
Визначається така кількість делегатів: від працівників опорного закладу - 9, учнів - 9, батьків і представників громадськості - 9.
Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій.
4.3.2. Термін їх повноважень становить 1 рік.
4.3.3. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.
4.3.4. Право скликати збори мають голова ради опорного закладу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор опорного закладу, Засновник.
4.3.5. Загальні збори заслуховують звіт директора про здійснення керівництва опорним закладом, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу.
4.4. У період між загальними зборами діє рада опорного закладу.
4.4.1. Метою діяльності ради є:
сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку опорного закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;
формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчально-виховним комплексом;
розширення колегіальних форм управління опорним закладом;
підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу;
4.4.2. Основними завданнями ради є:
підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку опорного закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
формування навичок здорового способу життя;
створення належного педагогічного клімату в опорному закладі;
сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;
підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов у вдосконаленні процесу навчання та виховання учнів;
ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень
чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;
стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та опорним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.
4.4.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів II та ІІІ ступеня навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами опорного закладу.
Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.
На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.
4.4.4. Рада опорного закладу діє на засадах:
пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
дотримання вимог законодавства України;
колегіальності ухвалення рішень;
добровільності і рівноправності членства;
гласності.
Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.
Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.
Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора опорного закладу, Засновника, а також членами ради.
Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.
У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.
Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та статуту опорного закладу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.
У разі незгоди адміністрації опорного закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.
До складу узгоджувальної комісії входять представники органів громадського
самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету опорного
закладу.
4.4.5. Очолює раду опорного закладу голова, який обирається із складу ради.
Голова ради може бути членом педагогічної ради.
Головою ради не можуть бути директор та його заступники.
Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.
Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності опорного закладу, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.
4.4.6. Рада опорного закладу:
організовує виконання рішень загальних зборів;
вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, вивчення іноземних мов;
спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи опорного закладу та здійснює контроль за його виконанням;
разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням статуту опорного закладу;
затверджує режим роботи опорного закладу;
сприяє формуванню мережі класів опорного закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження учнів похвальними листами "За високі досягнення у навчанні»;
разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
вносить на розгляд педагогічної ради та відділу освіти райдержадміністрації пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;
розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;
розглядає питання родинного виховання;
бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
сприяє педагогічній освіті батьків;
сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями;
організовує громадський контроль за харчуванням і медичним
обслуговуванням учнів;
розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи опорного закладу;
вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.
Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.
4.5. При опорному закладі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада.
4.6. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності повної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.
4.6.1. Основними завданнями піклувальної ради є:
сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості базової середньої освіти;
співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів (вихованців) у опорному закладі;
зміцнення навчальної, матеріально-технічної, культурно-спортивної бази опорного закладу;
організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;
 вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов'язкового навчання;
 запобігання дитячій бездоглядності;
 сприяння працевлаштуванню випускників опорного закладу;
 стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;
 всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів та опорним закладом.
4.6.2. Піклувальна рада формується у складі 7 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян.
Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах опорного закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.
Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.
Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника опорного закладу.
У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.
4.6.3. Піклувальна рада діє на засадах:
пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
дотримання вимог законодавства України;
самоврядування;
колегіальності ухвалення рішень;
добровільності і рівноправності членства;
гласності.
Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.
Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.
Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.
Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.
Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.
Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу опорного закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.
4.6.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.
З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.
Голова піклувальної ради:
скликає і координує роботу піклувальної ради;
готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.
Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.
4.6.5. Піклувальна рада має право:
вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника опорного закладу, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчальної та культурно-спортивної бази опорного закладу;
залучати додаткові джерела фінансування опорного закладу;
вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази опорного закладу;
стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;
брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи опорного закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;
створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.
4.7. У опорному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.
Головою педагогічної ради є директор опорного закладу.
4.8. Педагогічна рада розглядає питання:
удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
планування та режиму роботи опорного закладу;
варіативної складової робочого навчального плану;
переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
участі в інноваційній та експериментальній діяльності опорного закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;
морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників опорного закладу;
морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;
притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників закладу за невиконання ними своїх обов'язків;
педагогічна рада розглядає також інші питання, пов'язані з діяльністю закладу.
4.9. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб опорного закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути меншою чотирьох разів на рік.
Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.
4.10. У опорному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

РОЗДІЛ V. МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНА БАЗА

5.1. Матеріально-технічна база опорного закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у інвентаризаційних відомостях опорного закладу.
5.2. Майно опорного закладу є спільною власністю територіальних громад Володарського району та передається йому у користування на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування, статуту та Положення про управління об’єктами та майном спільної власності територіальних громад Володарського району.
5.3. Опорний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна опорного закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані опорному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база опорного закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень, а також спортивного, актового залів, бібліотеки, архіву, медичного, комп'ютерного кабінетів, їдальні, приміщення для навчально-допоміжного персоналу тощо.
5.6. Відповідно до рішення сесії Пархомівської сільської ради від 21.09.2009 № 211-ХХІV-V опорний заклад використовує земельну ділянку загальною площею 1,6 га для обслуговування будівель закладу, на якій розміщуються дитячий майданчик, зона відпочинку, навчально-дослідна ділянка, господарські будівлі.

РОЗДІЛ VІ. ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Фінансування опорного закладу здійснюється його Засновником або уповноваженим ним органом відповідно до законодавства.
6.2. Фінансово-господарська діяльність опорного закладу здійснюється на основі його кошторису відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та інших нормативно-правових актів.

6.3. Джерелами фінансування опорного закладу є:

кошти відповідного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти;

кошти, отримані за надання платних послуг; від передачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

інші джерела, не заборонені законодавством.

6.4. Опорний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в опорному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкований опорний заклад. Бухгалтерський облік може здійснюватись самостійно або через централізовану бухгалтерію.
6.6. Звітність про діяльність опорного закладу встановлюється відповідно до законодавства.

6.7. Доходи (прибутки) опорного закладу використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, зав -

дань) та напрямів діяльності, визначених в цьому Статуті.

6.8. Забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
РОЗДІЛ VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
7.1. Опорний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.
7.2. Опорний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.
РОЗДІЛ VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ
8.1. Державний контроль за діяльністю опорного закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.
8.2. Державний контроль здійснюють міністерство освіти і науки України, інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані загальноосвітні навчальні заклади, Державна інспекція навчальних закладів України при Міністерстві освіти і науки України, Засновник та відділ освіти Володарської районної державної адміністрації.
8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю опорного закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
8.4. У період між атестацією проводяться перевірки опорного закладу з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його Засновником відповідно до законодавства.
РОЗДІЛ IX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ
9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію опорного закладу приймає Засновник.
Реорганізація опорного закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення відповідно до вимог чинного законодавства.
Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.
З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчально-виховним комплексом.
9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно опорного закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Засновнику.
9.3. У випадку реорганізації права та зобов'язання опорного закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

РОЗДІЛ X. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Цей статут набирає чинності після його затвердження та реєстрації в уповноважених для цього органах.

10.2. Зміни та доповнення до цього статуту набувають чинності після їх реєстрації в установленому порядку.

10.3. Зміни та доповнення до установчих документів вносяться при змінах чинного законодавства та приймаються на підставі рішення Засновника.

Керівник апарату адміністрації О. Г. Гетман

Кiлькiсть переглядiв: 277

Коментарi